ข้อมูลโรงงาน
ข้อมูลโรงงาน
ข้อมูลโรงงาน

บริษัท ลาเท็กซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นโรงงานผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางพาราไทยสินค้าทุกชนิดของบริษัทได้รับการทดสอบคุณภาพและมาตรฐานเป็นอย่างดี ดังนั้นบริษัท ลาเท็กซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทไทยที่จัดจำหน่ายสินค้าเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพระดับสูง ให้ความใส่ใจในสิทธิและการรับประกันของผู้บริโภคใส่ลงไปในคุณภาพของสินค้านั้นๆ

ขั้นตอนการผลิตหมอนและที่นอนยางพารา 100%
ขั้นตอนการผลิตหมอนและที่นอนยางพารา 100%

1.เตรียมน้ำยางที่จะใช้ในการผลิต โดยนำน้ำยางธรรมชาติ 100% มาผสมกับสารเคมีที่ใช้ในการผลิตหมอนและที่นอนยางพาราตามสูตรที่กำหนดไว้
2.นำน้ำยางที่ได้เข้าเครื่องฉีดโฟม ควบคุมความหนาแน่นของโฟมให้ได้ตาม spec ที่ลูกค้าต้องการ แล้วเริ่มการผลิตโดยการฉีดโฟมเข้าในแบบพิมพ์
3.แบบพิมพ์ก็จะเข้าในอุโมงค์ไอน้ำ เป็นขั้นตอนการอบไอน้ำเพื่อให้โครงสร้างของโฟมยางแข็งแรง (Vulcanization) ใช้เวลา 45-60 นาที ที่อุณหภูมิ 90-100 oC ขึ้นอยู่กับความหนาของผลิตภัณฑ์
4.ถอดผลิตภัณฑ์ออกจากแบบพิมพ์
5. นำผลิตภัณฑ์ที่ได้เข้าเครื่องล้างที่ทันสมัยเพื่อทำการล้างสารเคมีที่ตกค้างออก
6. นำผลิตภัณฑ์ที่ล้างสะอาดแล้วเข้าตู้อบแห้งตามเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อต้องการให้ผลิตภัณฑ์แห้งและไม่มีความชื่น
7. สอบตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ และ Packing จัดส่งตาม Order