เกี่ยวกับเรา
ประวัติของบริษัทฯ
ประวัติของบริษัทฯ

บบริษัท ลาเท็กซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561 ภายใต้การบริหารของคุณดวงใจ ทวีอภิรดีทองคำ โดยเริ่มดำเนินธุรกิจซื้อมา-ขายไป ในแบรนด์ “POHTHIP : 100% NATURAL LATEX ” โดยเป็นผู้ศึกษา ติดต่อแหล่งผลิตสินค้า และวางกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยตัวเอง ดังนั้นด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของคณะผู้บริหารจึงเล็งเห็นว่า การจะดำเนินธุรกิจทางด้านผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ 100% ให้ประสบความสำเร็จ สามารถขยายตลาดไปสู่ตลาดโลก และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานสม่ำเสมอ ตรวจสอบได้ให้กับลูกค้านั้น การมีแหล่งผลิตเป็นของตนเองจะทำให้สามารถควบคุมคุณภาพ และต้นทุนการผลิตของสินค้า รวมถึงการเพิ่มความสามารถการแข่งขันในตลาด ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ประเทศไทยพึ่งพาตลาดยางพาราโลก ทำให้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคายางพาราในตลาดโลก ซึ่งเกิดจากปริมาณของอุปสงค์และอุปทาน การแข่งขันอย่างรุนแรงในประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย หรืออินโดนีเซีย รวมทั้งสภาวะอากาศ ล้วนแต่เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางพาราภายในประเทศทั้งสิ้น ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางฯ โดยเฉพาะในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ได้รับผลกระทบกันอย่างถ้วนหน้า ด้วยประสบการณ์และความชำนาญของคณะผู้บริหารที่ได้ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากยางพารามาอย่างยาวนาน เรารับประกันด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการออกแบบที่รองรับต่อสรีระการนอนของผู้บริโภค

วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นผู้นำในด้านการผลิตที่นอนยางพารา และหมอนยางพารา

พันธ์กิจ (Mission)
1. ดำเนินธุรกิจที่นอนยางพารา และหมอนยางพาราทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
2. เน้นประสิทธิภาพ และคุณภาพของสินค้า
3. คิดค้นสิ่งที่ดี เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นหลักสำคัญ
4. บริหารงานโดยยึดระบบการจัดการที่มีคุณภาพระดับสากล
5. คำนึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และชุมชน

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) :
ดำเนินการวิจัยพัฒนา และผลิตที่นอนยางพารา หมอนยางพารา อย่างมีคุณภาพ เป็นที่พอใจของลูกค้า และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง